αγαπημένα ροφήματα

υπέροχες γλυκές γεύσεις

210 60.80.242

a

Πολιτική Covid Shield

s

Πολιτική Covid Shield

s

Η Πολιτική Covid Shield της GreenCup Coffee είναι σύμφωνη με τους στόχους της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν αποτυπωθεί στις παραγγελίες-αναθέσεις, της ευαισθητοποίησης προς τους πιθανούς καταναλωτές, της νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών με συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους από τον covid-19.

Η αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς ενός ιού ή μιας ασθένειας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Εταιρίας. Έχει ορίσει μετρήσιμους στόχους των οποίων τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της επιχείρησης. Διασφαλίζει ότι η πολιτική Covid Shield κοινοποιείται, είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

Επίσης διασφαλίζει κλίμα συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η αναγκαία υποδομή, οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα για την εφαρμογή, την τήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος εντοπίστηκαν κατά το Σχεδιασμό του, παρουσιάστηκαν στη Διοίκηση προς έγκριση και δέσμευση για την παροχή τους και ενσωματώθηκαν ως απαιτήσεις στις σχετικές Διαδικασίες του Συστήματος. Η επάρκεια, διαχείριση και ανάγκη πόρων εξετάζεται από τη Διοίκηση στη Σύσκεψη Ανασκόπησης του Συστήματος.

Η επιχείρηση αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση – εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της σε τεχνικές ελέγχου και οργάνωσης της δραστηριότητάς της.

Φροντίζει ώστε να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία τόσο με το προσωπικό όσο και με προμηθευτές, πελάτες, αρμόδιες αρχές και οργανισμούς ώστε να είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση στην αλυσίδα τροφίμων αναφορικά με τις απαιτήσεις του Σχήματος Covid Shield. Εφαρμόζει πιστά τις απαιτήσεις του Σχήματος Covid Shield, που έχει αναπτυχθεί σε όλα τα στάδια δραστηριότητάς της.

Η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του Συστήματος περιλαμβάνει ελέγχους (εσωτερικές επιθεωρήσεις), που σκοπό έχουν την αναγνώριση τυχόν αποκλίσεων και τον καθορισμό διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Η Ομάδα Covid Shield έχει ενσωματώσει σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερώσεις θέματα σχετικά με Αρνητικές Συμπεριφορές & Κοινωνικό Στιγματισμό πάντα με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες υγείας, πελατών, συνεργατών και εργαζομένων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η GreenCup Coffee έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Δράσης Covid Shield σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σχήματος Covid Shield, με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας.